5 (eldre versjon) Eksponentiell vekst

Mål for opplæringene er at elevene skal kunne:

(eldre versjon) Kap 5

  • gjøre suksessive renteberegninger og regne praktiske oppgaver med eksponentiell vekst
  • foreta målinger i praktiske forsøk, formulere en enkel matematisk modell på grunnlag av de observerte dataene, bruke teknologisk verktøy i utforsking og modellbygging og vurdere modellen og dens gyldighet
  • bruke matematikk i praktiske sammenhenger og vurdere matematikkens muligheter og begrensninger i forbindelse med beskrivelser og beslutninger

Nytt punkt i læreplanen fra juni 2013:

Funksjoner i praksis
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • bruke digitale verktøy til å undersøke kombinasjoner av polynomfunksjoner, rotfunksjoner, potensfunksjoner og eksponentialfunksjoner som beskriv praktiske situasjoner ved å bestemme nullpunkt, ekstremalpunkt og skjæringspunkt, finne gjennomsnittlig vekstfart og tilnærmingsverdier for momentan vekstfart

De delene av dette punktet som ikke er dekket av boka, er lagt som nye delkapitler til kapittel 5 boksen "Tilleggstoff".

Mer relevant innhold

Sidene tilpasset ny bok innholder mer digitalt stoff som er relevant selv om man benytter gammel bok.

  • Video
  • GeoGebra
  • Oppdaterte kontrolloppgaver